۱۷ فروردین, ۱۳۹۵
معلم فداکار خاش

چرا انتقال دهنده خوبی ها نباشیم؟ | معلم فداکار خاش

چرا انتقال دهنده خوبی ها نباشیم؟ | معلم فداکار خاش

معلم فداکار حمید رضا گنگوزهی هنگام زنگ تفریح متوجه احتمال ریزش دیوار اتاق مخروبه در همسایگی ساختمان مدرسه بر روی بچه هایی می شود که در […]