۹ آذر, ۱۳۹۴

گوگل از تاسیس تا امروز در دو دقیقه

گوگل از تاسیس تا امروز در دو دقیقه

گوگل بر گرفته شده از کلمه گوگول به معنی «یک عدد یک و صد صفر جلوی آن» است، گوگل پروژهٔ تحقیقاتی بود که در ژانویهٔ ۱۹۹۶ […]